Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17460/QLD-GT
V/v công bố thông tin về giá thuốc kê khai trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế.
(Sau đây gọi tắt là các đơn vị)

Thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 31/12/2011 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Công thương hướng dẫn quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người, Cục Quản lý Dược đã tiến hành công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược các thông tin liên quan về giá thuốc kê khai, cụ thể:

1. Danh Mục các mặt hàng thuốc đã được các doanh nghiệp kê khai tại các hồ sơ kê khai giá, đã được Tổ công tác liên ngành về giá thuốc xem xét chưa phát hiện bất hợp lý tại các Mục:

- Tổng hợp danh Mục kê khai giá thuốc nhập khẩu;

- Tổng hợp danh Mục kê khai lại giá thuốc nhập khẩu;

- Tổng hợp danh Mục kê khai giá thuốc sản xuất trong nước;

- Tổng hợp danh Mục các thuốc sản xuất trong nước kê khai lại theo báo cáo của các Sở Y tế.

Đây là mức giá kê khai, kê khai lại đang có hiệu lực của các mặt hàng thuốc, là cơ sở để các đơn vị xem xét, đánh giá lựa chọn nhà thầu theo quy định.

2. Danh Mục các mặt hàng thuốc đã được các doanh nghiệp kê khai tại các hồ sơ kê khai giá khác với hồ sơ kê khai tại Mục 1 (với mức giá kê khai chưa hợp lý), Cục Quản lý Dược đã có ý kiến trả lời bằng văn bản tại các Mục:

- Tổng hợp danh Mục các thuốc nhập khẩu các doanh, nghiệp đã thực hiện kê khai giá thuốc nhưng chưa hợp lý, đã có văn bản của Cục Quản lý Dược;

- Tổng hợp danh Mục các thuốc sản xuất trong nước các doanh nghiệp đã thực hiện kê khai giá thuốc nhưng chưa hợp lý, đã có văn bản của Cục Quản lý Dược.

Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị tham khảo các thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược để thực hiện công tác đấu thầu mua thuốc theo quy định.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, GT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông