Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17406/BTC-TCHQ
V/v mã số, mức thuế mặt hàng “Máy ngắt mạch điện chân không” và “Máy ngắt khí SF6”.

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được một số kiến nghị vướng mắc về mã số, mức thuế đối với mặt hàng có tên khai báo là “Máy ngắt mạch điện chân không” và “Máy ngắt khí SF6”.

Để đảm bảo áp dụng chính sách thuế phù hợp với thực tế, căn cứ thẩm quyền ban hành các Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn cứ Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính giao các đơn vị hải quan rà soát các lô hàng nhập khẩu mặt hàng “Máy ngắt mạch điện chân không” và “Máy ngắt khí SF6” đã kê khai, phân loại và thông quan theo nhóm 85.35, phân nhóm 8535.2X - Bộ ngắt mạch tự động hoặc phân nhóm 8535.30 - Cầu dao cách ly và thiết bị đóng - ngắt điện trước ngày ban hành công văn số 1213/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan (ngày 19/2/2016) thì không xem xét xử lý lại.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST (để biết);
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Tổng cục Hải quan (để t/hiện);
- Hiệp hội CN KT Điện VN (thay t/lời cv số 19-2016/KTĐ-VP);
- Lưu: VT, TCHQ (48b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái