Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1739/TXNK-QLN
V/v ân hạn thuế 275 ngày

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tổng công ty Dệt may Miền Nam- Vinatex.
(Đ/c: Số 10 Nguyễn Huệ - Quận 1 - Tp.Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 15/VSC ngày 18/8/2016 của Công ty TNHH Tổng công ty Dệt may Miền Nam-Vinatex đề nghị được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nhằm cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, ngày 06/4/2016, Quốc hội nước CHXHCNVN, khóa XIII đã thông qua Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 (thay thế Luật số 45/2005/QH11), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016. Theo đó, tại Khoản 7 Điều 16 đã quy định hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất, ngày 31/8/2016 Bộ Tài chính đã có công văn số 12166/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo đó, tại Mục II và XII của công văn đã hướng dẫn thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN-P.Hiền (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng