Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1730/GSQL-GQ2
V/v nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 820/HQĐNa-GSQL ngày 09/5/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam (doanh nghiệp FDI) nhập khẩu hàng hóa làm quà biếu, quà tặng cho nhân viên, công nhân của Công ty, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan - có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 10 Điều 3, Điều 88, Điều 91 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 về xúc tiến thương mại, khuyến mại và các hình thức khuyến mại thì trường hợp Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài để làm quà tặng, thưởng cho nhân viên, công nhân của Công ty, không phải tặng cho khách hàng không phải là khuyến mại và không phải là hoạt động xúc tiến thương mại.

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ thì hoạt động nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài để làm quà tặng, thưởng cho nhân viên, công nhân của Công ty không phải là hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

- Việc cấp giấy phép kinh doanh đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, hướng dẫn Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam thực hiện đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân