Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1724/BNN-TCLN
V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận

Hiện này các tỉnh khu vực miền Trung đang trong thời kỳ cao điểm về nguy cơ xảy ra cháy rừng, hầu hết những diện tích rừng của địa phương có nguy cơ cháy rất cao và thường xuyên ở cấp IV, cấp V (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm). Thực tế cháy rừng đã xảy ra ở một số địa phương thuộc các tỉnh: Nghệ An, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận…

Trước diễn biến bất thường của thời tiết và theo dự báo trong thời gian tới, tình trạng nắng nóng, khô hạn tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương tại khu vực miền Trung, vì vậy nguy cơ xảy ra cháy rừng và cháy lớn là rất cao. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền các cấp tiếp tục tổ chức triển khai ngay các biện pháp chủ yếu sau:

1. Chủ động thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện khẩn số 01/CĐ-BNN-TCLN ngày 03/1/2014, văn bản số 3791/BNN-TCLN ngày 22/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

2. Chỉ đạo rà soát lại phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng của các cấp ngành và chủ rừng. Trong đó, xác định cụ thể các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để bố trí các nguồn lực phù hợp theo phương châm bốn tại chỗ, đảm bảo ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống mới phát sinh không để xảy ra cháy rừng và cháy lớn.

3. Rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội, Bộ đội Biên phòng trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp hoạt động giữa lực lượng Kiểm lâm với các lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã, phường, thị trấn và các lực lượng khác trong công tác giữ dẫn tại Nghị định 74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ. Tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng.

4. Thành lập các đoàn công tác liên ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc các huyện, xã và chủ rừng triển khai thực hiện nghiêm túc phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tăng cường lực lượng tổ chức chốt, trạm ở cửa rừng và thường trực tại khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để kiểm soát người vào rừng; tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không cho những đối tượng không có phận sự vào rừng trong thời kỳ cao điểm của mùa khô.

5. Phối hợp với cơ quan phát thanh, truyền hình và báo địa phương tăng thời lượng đưa tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

6. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời thông tin về dự báo, cảnh báo cháy rừng và phát hiện sớm điểm cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của Cục Kiểm lâm để có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Tổ chức công tác ứng trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24h trong những tháng cao điểm của mùa khô.

7. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình cháy rừng ở địa phương về Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng - Cục Kiểm lâm theo số điện thoại: 098 666 8 333 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (B/c);
- Các thành viên Ban chỉ đạo Nhà nước về KHBV&PTR;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Lưu: VT, TCLN.<50>

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn