Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1717/UBND-VX
Về việc điều chỉnh nội dung tại Công văn số 1710/UBND-VX ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 2260/TTr-SYT ngày 09 tháng 5 năm 2020 về đề xuất điều chỉnh nội dung trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất đề xuất của Sở Y tế tại Công văn nêu trên. Chấp thuận điều chỉnh nội dung tại Mục 1, Công văn số 1710/UBND-VX ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau: “những lĩnh vực tiếp tục tạm dừng hoạt động: vũ trường, quán bar, dịch vụ karaoke” điều chỉnh thành “những lĩnh vực tiếp tục tạm dừng hoạt động: vũ trường, dịch vụ karaoke.”

2. Các nội dung còn lại tại Công văn số 1710/UBND-VX ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không thay đổi.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP; (để báo cáo)
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-VN)
(Kèm Công văn số 1710/UBND-VX)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Minh Châu