Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1714/VKSTC-VP
V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao;
- Viện kiểm sát quân sự trung ương;
- Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3;
- Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 26/4/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 81/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; ngày 27/4/2021 Thường trực Ban Bí thư có Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Kiểm sát nhân dân, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo toàn Ngành thực hiện các nội dung sau:

1. Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động nội dung của Thông báo số 81/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và Công điện của Thường trực Ban Bí thư nêu trên; thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” (Khẩu trang - Khkhuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) của Bộ Y tế.

2. Các đơn vị trong toàn Ngành quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị không đi, đến những vùng dịch; trường hợp phải đi, đến thì phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch; đối với những người trở về từ vùng dịch phải thực hiện khai báo y tế, báo cáo Thủ trưởng đơn vị và tự cách ly theo quy định.

Đối với các đơn vị làm việc tại Tòa nhà VKSND tối cao cần phải thông báo cho Văn phòng VKSND tối cao (qua Phòng Hành chính) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao.

3. Tiếp tục thực hiện vệ sinh, sát khuẩn đối với xe ô tô công vụ của Cơ quan trước khi khởi hành và sau hành trình trở về (các đơn vị phải bảo đảm cung cp đủ vật tư y tế cho lái xe); thực hiện phun khử khuẩn tại Cơ quan VKSND tối cao 01 tuần/02 lần vào chiều thứ Tư và chiều Chủ nhật hằng tuần.

4. Tiếp tục áp dụng quy định: đeo khẩu trang, rửa tay y tế bắt buộc, bảo đảm khoảng cách đối với đại biểu khi tham gia các cuộc họp do lãnh đạo VKSND tối cao tổ chức và tại Phòng tiếp công dân của VKSND các cấp.

Từ ngày 04/5/2021 thực hiện đo thân nhiệt công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân đến VKSND tối cao liên hệ công tác hoặc cung cấp dịch vụ khác. Kiểm soát chặt chẽ người ngoài cơ quan đến liên hệ công tác. Đối với cơ quan VKSND tối cao Văn phòng VKSND tối cao bố trí địa điểm làm việc tại Khu vực tiếp công dân của VKSND tối cao để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

5. Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp phải cập nhật thường xuyên các văn bản của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế để chủ động có biện pháp và phương án thực hiện việc phòng, chống có hiệu quả tại đơn vị mình, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng VKSND tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện.

6. Khuyến khích tổ chức các hội nghị, cuộc họp bằng hình thức trực tuyến; làm việc tại nhà nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả công việc và an toàn bảo mật theo quy định.

7. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao trước đó đã ban hành.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo đến các đơn vị biết để triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo VKSND tối cao (để báo cáo);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Y tế Cơ quan;
- Lưu: VT, VP.

TL. VIỆN TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Tiến Long