Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1700/GSQL-GQ5
V/v kho hàng không kéo dài tại Khu công nghệ cao HCM

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV ALS Thái Nguyên
(Đ/c: Lô 5, KCN Yên Bình, P. Đồng Tiến, TX. Phổ Yên, Thái Nguyên)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan- Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 125/ALST ngày 25/11/2016 của Công ty TNHH Một thành viên ALS Thái Nguyên về việc xin chủ trương thành lập kho hàng không kéo dài để phục vụ dự án Tổ hợp Samsung CE Complex (SEHC) của tập đoàn Samsung tại Khu Công nghệ cao TP. HCM (SMTP), Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc thành lập Kho hàng không kéo dài đã được quy định tại Điều 25 đến Điều 30 Mục 6 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ, đề nghị Công ty nghiên cứu, thực hiện các quy định nêu trên, hiện không có quy định về việc xác nhận, phê duyệt chủ trương. Trường hợp đáp ứng các điều kiện yêu cầu tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP , Công ty lập hồ sơ đề nghị công nhận gửi Tổng cục Hải quan để xem xét giải quyết theo quy định.

Để có cơ sở thành lập Kho hàng không kéo dài lưu ý Công ty đánh giá kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu, số lượng doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu, lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, mặt hàng chủ yếu làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, khả năng đáp ứng yêu cầu của kho hàng không hiện tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong giai đoạn trước mắt và dự báo sự phát triển, để quyết định việc đầu tư.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo nội dung trên để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Cục HQHCM (để theo dõi);
- Lưu: VT, GQ5 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha