Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1686/BCT-XNK
V/v cấp phép nhập khẩu các chất HCFC (Phụ lục I)

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thanh Kim Long
(Địa chỉ: 51 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh)

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn;

Xét các đơn đăng ký nhập khẩu số 06, 07 và 08/TKL-2012 ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Công ty TNHH Thanh Kim Long về việc đăng ký nhập khẩu các chất HCFC (Phụ lục I) và căn cứ xác nhận số 07, 08 và 11/2012/BTNMT-NK-HCFC ngày 21 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Công thương đồng ý Công ty TNHH Thanh Kim Long được nhập khẩu:

- Tên chất: HCFC-22

- Mã HS: 2903.71.00

- Khối lượng (kg): 43.562 (bốn mươi ba nghìn năm trăm sáu mươi hai)

- Nước xuất khẩu: Ấn Độ

Việc nhập khẩu được thực hiện theo quy định hiện hành. Văn bản này có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Lưu: VT, XNK.hanhh.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên