Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1683/BTP-HTQTCT
V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Law Plus

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Law Plus

Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 3506/VPCP-ĐMDN ngày 29/4/2019 của Văn phòng Chính phủ phản ánh kiến nghị của Quý công ty đề nghị hướng dẫn về việc thẩm quyền đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha con có yếu tố nước ngoài.

Do không có hồ sơ vụ việc kèm theo nên Bộ Tư pháp chưa có cơ sở để xem xét, có ý kiến cụ thể, chỉ có thể trả lời về nguyên tắc như sau:

Điều 35 Luật hộ tịch quy định Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài.

Điều 43 Luật hộ tịch quy định: “Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài”.

Khoản 1 Điều 12 Luật cư trú quy định: “Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú”.

Khoản 1 Điều 13 Luật cư trú quy định “Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống”.

Như vậy, trong trường hợp này, nếu đúng như Công ty phản ánh, người nhận và người được nhận cha - con đều đăng ký tạm trú hợp pháp (theo quy định của pháp luật về cư trú) tại quận 2 thì UBND quận 2 có thẩm quyền giải quyết việc nhận cha cho con kết hợp đăng ký khai sinh.

Bộ Tư pháp trả lời để Quý công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để theo dõi);
- Văn phòng Bộ (để biết);
- Lưu: VT, Cục HTQTCT (Tuấn Anh).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH CHỨNG THỰC
Nguyễn
Công Khanh