Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/TXNK-QLN
V/v Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH Một thành viên Nhà hàng Đông Phương.
(Phòng 119-219, Nhà CT4, Đô thị mới Mỹ Đình-Mễ Trì, Xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 02/2012/CVHQ-PĐ ngày 15/02/2012 của Công ty TNHH Một thành viên Nhà hàng Đông Phương về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trên hệ thống KT559 ngày 21/02/2012 tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thời điểm 15h09 phút ngày 21/02/2012, Công ty TNHH Một thành viên Nhà hàng Đông Phương, MST: 0102308442 không còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong thời gian 15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ, sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Công ty. Trường hợp xác định Công ty còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống KT559 và các trường hợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thì kịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạng nợ thuế của Công ty; Quá thời hạn nêu trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thông báo về Tổng cục Hải quan thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Công ty tại đơn vị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bản này, nếu Công ty đến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố thì yêu cầu Công ty phải nộp đủ thuế và các khoản nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trước khi giải phóng hàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày ký văn bản này với điều kiện Công ty có bản cam kết không có các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK tính đến ngày ký văn bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Một thành viên Nhà hàng Đông Phương và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa chỉ nhận công văn:
Vũ Quang Thược.
P103 Nhà A3A Tập thể Giảng Võ, Phường Giảng Võ
Q.Ba Đình, TP Hà Nội
- Lưu: VT, QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn