Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1638/TTg-QHQT
V/v thu hồi văn bản

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

 

Do Bộ Kế hoạch và Đầu tư sơ suất trong khâu soạn thảo văn bản, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ xin thu hồi để hủy Quyết định số 1734/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực đã gửi cho cơ quan.

Đề nghị cơ quan gửi lại văn bản về Văn phòng Chính phủ trước ngày 24 tháng 9 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- BCĐQG về HNQT;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, QHQT(3).

TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

Mai Tiến Dũng