Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1628/VPCP-ĐMDN
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong quý IV năm 2019

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 0058/PTM-VP ngày 14 tháng 01 năm 2019 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong quý IV năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Các cơ quan theo chức thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp tại công văn nêu trên (sao gửi kèm theo), báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, đồng thời gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các kiến nghị cụ thể:

a. Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét, giải quyết hoàn trả khoản tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho Công ty.

Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

b. Tổng công ty PISICO Bình Định kiến nghị về việc tháo gỡ vướng mắc vấn đề nợ thuế của Công ty Vạn Phát để Công ty PISICO có thể hoàn tất thủ tục đăng ký biến động đất đai, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

c. Các Công ty: TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai, cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam, cổ phần Phốt pho vàng Lào Cai, cổ phần Phốt pho Việt Nam, cổ phần Đông Nam Á Lào Cai, TNHH Phốt pho vàng Việt Nam, cổ phần Nam Tiến Lào Cai kiến nghị về việc chưa tăng thuế xuất khẩu phốt pho trong giai đoạn hiện nay.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

2. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, phối hợp với các cơ quan liên quan, tích cực triển khai các hoạt động góp phần cải cách hành chính, tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; rà soát, nghiên cứu các khó khăn, vướng mắc trong việc thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, đề xuất giải pháp, phương hướng xử lý cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Trung Anh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng