Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1620/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc địa điểm làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 301/HQĐT-NV ngày 25/2/2021 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về vướng mắc địa điểm làm thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 7 Điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ thì địa điểm làm thủ tục hải quan đối với Container rỗng quay vòng được thực hiện tại Chi cục Hải quan nhập khẩu đầu tiên và Chi cục Hải quan xuất khẩu cuối cùng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng