Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/TXNK-CST
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 0272/HQBRVT-GSQL ngày 15/02/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về vướng mắc chưa được hướng dẫn, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Cục Thuế xuất nhập khẩu ghi nhận vướng mắc trong việc quyết toán Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế do Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo tại công văn số 1372/HQBRVT-GSQL ngày 14/7/2011 để tổng hợp, trao đổi với các đơn vị có liên quan và hướng dẫn thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông