Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1615/BNV-CCVC
V/v hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trả lời Công văn số 1606/BNN-TCCB ngày 27/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Nội vụ tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xây dựng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp mới, Bộ Nội vụ thống nhất với 03 nội dung đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại dự thảo Văn bản hướng dẫn kèm theo Công văn số 1606/BNN-TCCB nêu trên, cụ thể:

1. Hiện nay các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành ở các lĩnh vực ngành nghề đã được bổ sung và cơ bản hoàn thiện; do đó đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, thực hiện việc hướng dẫn chuyển xếp chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện về vị trí việc làm phù hợp với từng chức danh nghề nghiệp.

2. Đối với viên chức hiện giữ ngạch kỹ sư (mã số 13.095), đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn mà chưa có tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, Bộ Nội vụ thống nhất với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để bổ nhiệm sang chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III (mã số V.05.02.07).

3. Căn cứ yêu cầu, đặc điểm, tính chất của hoạt động nghề nghiệp của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm rà soát, xác định sự cần thiết xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn để ban hành Bộ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Trọng Thừa (để b/c);
- Lưu: VT, CCVC (02 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC
Trương Hải Long