Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/BXD-QLN
V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-VP của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1429/SXD-QLNTTBĐS ngày 26/6/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Nghị quyết số 63/NQ-VP ngày 25/7/2017 của Chính phủ (gọi là NQ 63). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với các hộ gia đình người có công thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở trong Đề án của địa phương (Đề án đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra) mà địa phương đã tạm ứng ngân sách để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở cho người có công khi còn sống (cả trước và sau thời điểm ban hành NQ 63) nhưng hiện nay cả người có công và vợ/chồng người có công đều đã chết, con của họ đang sinh sống tại nhà ở đó thì được hưởng hỗ trợ theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 1 của NQ 63.

2. Đối với các hộ gia đình người có công thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở trong Đề án của địa phương (Đề án đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra) chưa xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở mà hiện nay cả người có công và vợ/chồng người có công đã chết chỉ còn lại con của họ thì thực hiện theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 1 của NQ 63. Nguồn vốn để thực hiện hỗ trợ do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và các nguồn khác.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời công văn số 1429/SXD-QLNTTBĐS ngày 26/6/2018, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- UBND tỉnh Cà Mau;
- Lưu: VT, QLN (2b);

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Trọng Ninh