Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1591/TCHQ-GSQL
V/v giám sát hàng hóa tại cảng biển

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Trả lời công văn số 415/HQCT-NV ngày 17/3/2021 và công văn số 464/HQCT-NV ngày 24/3/2021 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ về việc vướng mắc thực hiện công văn số 6712/TCHQ-GSQL ngày 16/10/2020, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với khu vực lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh là hàng hóa thông thường, hàng hóa là gỗ lóng xếp dỡ qua cảng biển:

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Cần Thơ hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn s 6712/TCHQ-GSQL ngày 16/10/2020.

2. Đối với khu vực lưu giữ hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa siêu trường, siêu trọng, hàng hóa cồng kềnh là thiết bị điện gió xếp dỡ qua cảng biển:

Căn cứ quy định tại tiết b.2.1 điểm b.2 khoản 1 Điều 52 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, Cục Hải quan thành phố Cần Thơ chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ quyết định biện pháp giám sát hàng hóa phù hợp, đảm bảo điều kiện, kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Cần Thơ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Đức Hùng