Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 15833/BTC-VP
V/v đính chính công văn số 15364/BTC-TCT ngày 12/11/2010.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 12/11/2010 Bộ Tài chính đã có công văn số 15364/BTC-TCT hướng dẫn một số nội dung của Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Do sơ xuất trong khâu đánh máy nên có sai sót tại điểm 5 của công văn, Bộ Tài chính xin đính chính như sau:

Đã đánh máy là:

“Đối với các trường hợp doanh nghiệp đã tự in (đặt in hoá đơn trong năm 2010 với số lượng lớn, đến hết ngày 31/3/2010 doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết hoá đơn đã tự in (đặt in)...”

Nay sửa thành:

“Đối với các trường hợp doanh nghiệp đã tự in (đặt in hoá đơn trong năm 2010 với số lượng lớn, đến hết ngày 31/3/2011 doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết hoá đơn đã tự in (đặt in)...”

Bộ Tài chính thông báo để các Cục thuế biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Các đơn vị thuộc TCT;
- Lưu: VT; VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi