Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1578/TTg-QHQT
V/v thông qua Tuyên bố ASEAN về “Một ASEAN, Một ứng phó chung”

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 7350/TTr-BNN-HTQT ngày 30 tháng 8 năm 2016 về việc thông qua Tuyên bố ASEAN về “Một ASEAN, Một ứng phó chung”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Tuyên bố ASEAN về “Một ASEAN, Một ứng phó chung”.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục để Lãnh đạo các nước ASEAN ký Tuyên bố trên tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 và các Cấp cao liên quan tổ chức từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 9 năm 2016 tại Lào.

3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại cần thiết theo quy định.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung Tuyên bố ASEAN “Một ASEAN, Một ứng phó chung” tới các Bộ, cơ quan liên quan để triển khai có hiệu quả sau khi Tuyên bố trên có hiệu lực./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Vụ TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).NĐ

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc