Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1574/UB
V/v tiếp tục cải tạo và tổ chức lại ngành hàng lương thực và thủy hải sản ở thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 1982

 

Kính gửi :

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.
- Các ngành, sở, đoàn thể thành phố.

 

Qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết 6 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết 26 của Bộ Chánh trị và ½ năm thực hiện Nghị quyết của Thường vụ Thành ủy về cải tạo phân phối lưu thông, quản lý thị trường, tình hình sản xuất và phân phối lưu thông ở Thành phố Hồ Chí Minh đã có những cải thiện đáng kể. Bên cạnh những thành tích, còn tồn tại những khó khăn phức tạp. Trong lĩnh vực phân phối lưu thông, phải tiếp tục cải tạo công thương nghiệp tư doanh, đặc biệt phải cải tạo và tổ chức lại một số ngành hàng thiết yếu đời sống nhằm dần dần quản lý được thị trường giá cả, thúc đẩy thương nghiệp xã hội chủ nghĩa phát triển nhanh chóng.

Ủy ban nhân dân Thành phố đã thông qua các đề án cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với ngành hàng lương thực do Sở Lương thực thành phố trình bày và đề án cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 4 ngành cá, thịt, rau, chất đốt do Sở Thương nghiệp trình bày.

Yêu cầu hai sở chủ quản phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Ban Cải tạo thành phố gấp rút tiến hành cải tạo các ngành hàng nói trên, bắt đầu từ tháng 7/1982 đến tháng 12/1982 sơ kết một bước.

Ngoài 5 ngành hàng trên, thành phố còn phải tiếp tục cải tạo tổ chức lại những ngành hàng khác và diện công thương nghiệp tư nhân còn rộng lớn như hiện nay, Thường trực Ủy ban giao cho các ngành chủ quản và Ban Cải tạo thành phố làm kế hoạch trình với Ủy ban nhân dân thành phố duyệt.

Với 5 ngành hàng này hai sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ban Cải tạo thành phố phải có kế hoạch hướng dẫn sâu, cụ thể và tổ chức chỉ đạo thí điểm, hàng tháng có sơ kết để chỉ đạo từng ngành hàng. Trước mắt, làm ngay một số việc như sau :

1. Chấn chỉnh, củng cố thương nghiệp xã hội chủ nghĩa của thành phố :

- Sở Thương nghiệp phải có kế hoạch, biện pháp toàn diện, phân công cụ thể giữa thành phố và quận, huyện, giữa Công ty quản lý các ngành hàng, giữa thương nghiệp quốc doanh và thương nghiệp hợp tác xã; cùng Ủy ban Vật giá thành phố hướng dẫn giá cho từng mặt hàng (giá thu mua, giá bán buôn cũng như giá bán lẻ).

- Sở Thương nghiệp chịu trách nhiệm thống nhứt qũy hàng hóa toàn thành phố, thống nhứt nắm nguồn hàng của các tỉnh, phân công cụ thể giữa thương nghiệp thành phố và quận, huyện, giữa quốc doanh và hợp tác xã. Đồng thời, thương nghiệp thành phố phải thường xuyên hỗ trợ tích cực cho quận, huyện.

- Nhanh chóng triển khai khâu bán lẻ, củng cố mạng lưới quốc doanh, mở rộng mạng lưới hợp tác xã. Các công ty ngành hàng thành phố trước nhứt 5 ngành hàng đang tổ chức cải tạo phải tổ chức giao nhiệm vụ bán lẻ cho hợp tác xã tiêu thụ mua bán phường, xã làm chấn rết sâu trong ấp xóm, tổ dân phố.

- Nghiên cứu kế hoạch củng cố tổ chức tăng cường cán bộ cho các công ty, cửa hàng các quận, huyện nhứt là các công ty đang yếu.

2. Nội dung và phương hướng cải tạo các ngành hàng thiết yếu đến đời sống : các sở và quận, huyện bám sát Nghị quyết 16 của Ban Thường vụ Thành ủy về phân phối lưu thông ngày 15 tháng 12 năm 1981.

3. Lực lượng tiến hành công tác cải tạo :

- Các sở huy động số cán bộ có năng lực của các công ty, đơn vị của sở tăng cường cho quận, huyện, giao cho quận, huyện quản lý để thực hiện công tác cải tạo.

- Yêu cầu các đoàn thể nhứt là Thành hội, Quận hội Phụ nữ phối hợp chặt chẽ, bổ sung lực lượng để đủ sức cải tạo các ngành hàng nói trên. Vừa cải tạo, vừa tổ chức quản lý, sử dụng tiểu thương qua đó khẩn trương phát triển lực lượng thương nghiệp xã hội chủ nghĩa.

Yêu cầu các sở, Ủy ban nhân dân quận, huyện khẩn trương thực hiện chỉ thị này. Hàng tháng, Sở Thương ngjhiệp, Sở Lương thực và Ban Cải tạo thành phố báo cáo kết quả công tác cải tạo các ngành hàng trên đây về Ủy ban nhân dân thành phố.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. C HỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Võ Danh

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1574/UB về việc tiếp tục cải tạo và tổ chức lại ngành hàng lương thực và thủy hải sản ở thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  • Số hiệu: 1574/UB
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 07/09/1982
  • Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Người ký: Nguyễn Võ Danh
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 07/09/1982
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản