Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1572/VPCP-QHĐP
V/v xin lùi thời gian trình dự án luật tại phiên họp thứ 43

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Tổng Thư ký Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội có văn bản số 3484/TTKQH-TH ngày 21 tháng 02 năm 2020 về việc chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 3 năm 2020). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lùi dự án Luật Thỏa thuận quốc tế sang Phiên họp thứ 44 (tháng 4 năm 2020) vì tại Phiên họp thường kỳ tháng 02/2020 Chính phủ mới xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật nêu trên.

Văn phòng Chính phủ trân trọng thông báo Tổng Thư ký Quốc hội./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTgCP (để b/c);
- Tổng Thư ký Quốc hội;
- VPQH: Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐTCP; các Vụ: PL, KTTH, NC, QHQT;
- Lưu: VT, QHĐP (03). NVT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng