Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1569/TTg-ĐMDN
V/v phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt May VN

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 6337/BCT-CNN ngày 12 tháng 7 năm 2016) và ý kiến các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 2857/LĐTBXH-LĐTL ngày 02 tháng 8 năm 2016), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 6364/BNN-TCCB ngày 29 tháng 7 năm 2016), Nội vụ (công văn số 3607/BNV-TCBC ngày 29 tháng 7 năm 2016), Giáo dục và Đào tạo (công văn số 3751/BGDĐT-TCCB ngày 02 tháng 8 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6146/BKHĐT-PTDN ngày 08 tháng 8 năm 2016) về việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, quyết định việc cổ phần hóa Trung tâm Y tế - Bệnh viện Dệt May sau khi đánh giá kết quả cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương.

2. Thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối hoặc không nắm giữ cổ phần, giai đoạn 2016-2017 đối với 3 đơn vị: Viện Dệt May, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố, Viện Mẫu thời trang - Fadin.

- Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt phương án cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập này và triển khai các công việc liên quan theo quy định.

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước (nếu còn) tại các công ty cổ phần: Bộ Công Thương.

3. Về Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội: Tiếp tục hoạt động theo cơ chế tự chủ theo Quyết định số 769/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Giao Bộ Công Thương chỉ đạo triển khai tái cơ cấu, sắp xếp lại và đẩy mạnh tự chủ đối với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex thành phố Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn 2016-2020. Khi có đủ Điều kiện, Bộ Công Thương tiếp tục sắp xếp theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ, LĐ-TB&XH, NN&PTNT, GD&ĐT,
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, TCCV;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).NT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ