Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1568/BNV-TCBC
V/v báo cáo số lượng công chức

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Để có đủ căn cứ báo cáo cơ quan có thẩm quyền về kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp báo cáo số liệu cụ thể về số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao và số công chức thực tế có mặt theo danh sách trả lương (có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội). Cụ thể như sau:

1. Biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao

a) Năm 2015:……….. biên chế

b) Năm 2021:……….. biên chế

2. Số công chức có mặt tại thời điểm ngày 31/3/2021

a) Số công chức có mặt:…… người

b) Số biên chế công chức chưa sử dụng: ….. biên chế và nêu rõ lý do chưa sử dụng.

Báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 30/4/2021 để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quan tâm, sớm thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, TCBC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng