Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1562/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam
Địa chỉ: Tòa nhà VinCom Center, số 72 đường Lê Thánh Tôn - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310919107

Trả lời văn thư số 02.3/CVMEVN2017 ngày 22/01/2018 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Ngày 27/11/2017 Cục Thuế TP đã có văn bản số 11607/CT-TTHT trả lời Công ty một số nội dung có liên quan đến chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Cục Thuế TP lưu ý thêm nội dung sau:

Trường hợp Công ty nhận được tiền bồi thường khi có phát sinh mất mát, hư hỏng hàng hóa do lỗi của nhà cung cấp dịch vụ quản lý kho hàng, dịch vụ vận tải thì lập chứng từ thu (không phải lập hóa đơn). Phần giá trị hàng hóa tổn thất do hư hỏng, mất mát không được bồi thường (chênh lệch giữa tổng giá trị hàng hóa tổn thất trừ phần giá trị được bồi thường) Công ty không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT2;
- Lưu: VT, TTHT.
179/17 VNNT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình