Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/CNTT-PM&CSDL
V/v hưng dn b sung s định danh cá nhân trong giy khai sinh

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

Phúc đáp Công văn số 292/STP-HC&BTTP ngày 27/3/2020 của Sở Tư pháp tnh Tiền Giang về việc xin ý kiến hướng dn bổ sung s định danh cá nhân trong giấy khai sinh, sau khi thống nhất với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và Trung tâm Công nghệ thông tin (Bo hiểm xã hội Việt Nam) Cục Công nghệ thông tin có ý kiến như sau:

Theo hưng dn tại Công văn s 530/CNTT-PM&CSDL ngày 31/12/2019 của Cục Công nghệ thông tin (tại các Mục 1.1 và 1.2.a), với giải pháp kết ni, chuyển đổi d liệu đăng ký khai sinh của tr dưới 6 tui từ Phn mềm đăng ký khai sinh điện tử sang Cơ sở d liệu quốc gia về bảo him đ cấp th bo hiểm y tế, địa phương sẽ chi chuyn các hđăng ký khai sinh mới phát sinh từ ngày 01/01/2020, đã được hoàn thành đăng ký trên phn mềm (có Số định danh cá nhân) và chưa tng được chuyển sang Cơ quan bảo hiểm xã hội để cp th bảo hiểm y tế, do đó:

1. Đi với các hồ sơ đã được đăng ký trong S đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2020 nhưng tại thời điểm cập nht dữ liệu trên Phần mềm đăng ký khai sinh điện t, đường truyền Internet giữa Bộ Tư pháp và BCông an gặp sự c, chưa thể khắc phục ngay trong ngày, nên chưa được cp S định danh cá nhân và chưa th hoàn thành việc cp nht trên phần mềm: Các trường hợp này được xác định đã đăng ký khai sinh theo đúng quy định ca pháp luật, Giấy khai sinh được cấp dù chưa có S định danh cá nhân vn hp l và là cơ sở để thực hiện các thủ tục hành chính khác như đăng ký thường trú, đăng ký cấp Th bo hiểm y tế...

Vì vậy, để cấp Th bo hiểm y tế cho các trưng hợp nêu trên, đ nghị Sở Tư pháp phối hợp Bo hiểm xã hội tnh hướng dn các Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện chuyển yêu cầu cấp thẻ sang Cơ quan bo hiểm xã hội có thẩm quyền theo hình thức cũ, đã được hai bên thống nhất trin khai trước khi có gii pháp kết nối liên thông d liệu trên Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử, đồng thời, đề ngh Cơ quan bo hiểm xã hội vẫn tiếp nhận hồ sơ đ thực hiện cấp Th bo hiểm y tế cho tr theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch s 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 ca Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế mà không yêu cầu Phòng Tư pháp / UBND cấp xã thực hiện thủ tục bổ sung S định danh cá nhân vào Giấy khai sinh mới thực hiện cấp Th bảo him y tế.

2. Khi gặp các trường hợp như được nêu tại Mục I, đề nghị Sở Tư pháp yêu cầu các Phòng Tư pháp và UBND cấp xã phải rà soát, hoàn thiện các hồ sơ chưa được hoàn thành việc cập nhật d liệu (nếu có) trên Phần mềm đăng ký khai sinh điện t ngay khi thấy sự cố đã được khắc phục (phần mềm không còn xuất hiện thông báo về sự cố).

Trường hợp nếu yêu cầu cấp th bo hiểm y tế đã được Phòng Tư pháp / UBND cp xã chuyển yêu cầu sang Cơ quan bo hiểm xã hội theo hình thức cũ, sau khi hồ sơ được hoàn thành việc cập nhật d liệu trên Phần mềm đăng ký khai sinh điện t, Cơ quan bo him xã hội có nhu cu được Phòng Tư pháp cấp huyện / UBND cấp xã chuyển lại d liệu thông qua Phần mềm đăng ký khai sinh điện t (để cập nhật số định danh cá nhân vào hồ sơ yêu cầu cấp th đã lưu tr), đề nghị Sở Tư pháp phi hợp Bo hiểm xã hội tỉnh thống nhất phương án hướng dn các Cơ quan bo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh cách thức rà soát, đi chiếu d liệu trước khi chính thức triển khai áp dụng đ tránh trùng lặp thông tin, đồng thời, hướng dn các Phòng Tư pháp cấp huyện / UBND cấp xã đăng nhập vào Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử đ tiến hành chuyển d liệu sang Cơ quan bảo hiểm xã hội như đối với các trường hợp đăng ký khai sinh mới.

Phương án hướng dn thực hiện sau khi đã được thống nhất gia hai bên đề ngh S Tư pháp và Bo hiểm xã hội tnh sớm thông báo lại để Cục Công nghệ thông tin và Trung tâm Công nghệ thông tin (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) được biết và phối hợp, h trợ khi có vướng mc phát sinh (nếu có).

Vậy Cục Công nghệ thông tin xin trao đổi để Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang biết và có phương án triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- Cục trưng (để báo cáo):
- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (đ
biết);
- Trung tâm CNTT - BHXHVN (để biết);
- Lưu: VT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng