Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
TỔNG CỤC DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1552/TCDL-LH
V/v đơn vị có thẩm quyền cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố

Tổng cục Du lịch nhận được Công văn số 1898/SDL-LH ngày 07/9/2018 của Sở Du lịch Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ. Vấn đề này cũng là vấn đề được nhiều địa phương quan tâm. Vì vậy, Tổng cục Du lịch thông báo ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các đơn vị có thẩm quyền cấp chứng chỉ ngoại ngữ như sau:

1. Hiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang xem xét lựa chọn đơn vị có đủ năng lực tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định của Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017. Vì vậy, đến nay chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được cấp và chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu.

2. Đến nay, chỉ có Tổ chức Giáo dục Quốc tế IDP (IDP Education Việt Nam) và Hội đồng Anh (British Council) được ủy quyền tổ chức thi cấp chứng chỉ IELTS (tham khảo https://www.idp.com/vietnam/, https://www.britishcouncil.vn/), chỉ IIG Việt Nam được ủy quyền tổ chức thi cấp chứng chỉ TOEFL và TOEIC (tham khảo tại https://www.iigvietnam.com/vi/), chỉ Hội đồng Anh (British Council) được ủy quyền tổ chức thi cấp chứng chỉ Aptis (tham khảo tại https://www.britishcouncil.vn/thi/aptis), chỉ phân viện Puskin được ủy quyền tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nga TORFL (tham khảo tại https://puskinhn.edu.vn/chi-tiet-san-pham/1139/Chung-chi-tieng-Nga-quoc-te-TORFL.html).

Một số cơ sở giáo dục hoặc trung tâm tại Việt Nam được ủy quyền tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Pháp (DELFX tiếng Nhật (JLPT), tiếng Trung Quốc (HSK), tiếng Hoa (TOCFL), tiếng Hàn Quốc (TOPIK). Đề nghị các Sở tham khảo tại website chính thức của các Tổ chức cấp chứng chỉ quốc tế đó (https://www.vn.ambafrance.org/DELF-DALF(DELF); https://www.vietnam.campusfrance.org/vi/page/lich-thi-tcf(TCF); https://www.jlpt.jp/e/application/overseas_list.html(JLPT); https://www.chinesetest.cn/goKdInfoOrPlan.do(HSK); https://tweduvn.org/vn/chinese.php?cid=12&id=85(TOFCL); https://www.topik.go.kr/usr/cmm/subLocation.do?menuSeq=2110401 (TOPIK)).

Tổng cục Du lịch thông báo để các Sở biết và hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, VLH, TNg(67)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
Ngô Hoài Chung