Dich vu doanh nghiep so
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1540/CV-BCĐ
V/v rà soát và quản lý người nhập cảnh vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 theo thông báo số 122/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 24/3/2020, Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các nội dung sau:

1. Chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố và chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện và hoàn thành trước 12h00 ngày 25/3/2020 việc rà soát tất cả các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đã nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 08/3/2020, yêu cầu cách ly tại nhà, nơi lưu trú, thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe, kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

2. Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý danh sách các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đã nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 08/3/2020 để thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe, cách ly phù hợp và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nói trên, báo cáo kết quả gửi về Ban Chỉ đạo Quốc gia (Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế) và gửi theo địa chỉ thư điện tử: baocaobtn@gmail.com trong ngày 26/3/2020.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thủ tướng Chính phủ
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- VPCP, VP TƯ Đảng, VP Quốc hội;
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Các Bộ: Công an;
- Các Vụ, Cục: DP, KCB, TT-KT;
- Các Viện: VSDT, Pasteur;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Lưu: VT, DP.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thanh Long
Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế