Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1537/GSQL-GQ3
V/v xác định thời điểm nhập khẩu mặt hàng ô tô tải đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2019

 

nh gửi: Công ty Cổ phần Vận tải Đông lạnh Toàn Thắng.
(Đ/c: Tổ dân phố chợ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 12122018/XNK ngày 8/4/2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Đông lạnh Toàn Thắng (Mã số thuế: 0106228741) về việc nhập khẩu xe tải đông lạnh sản xuất năm 2013 dưới dạng quà biếu, quà tặng cụ thể như sau:

1. Về chính sách mặt hàng:

Căn cứ quy định tại mục II.9.d Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ thì các loại ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc (trừ các loại rơ moóc, sơ mi rơ moóc chuyên dùng), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ đã qua sử dụng loại quá 5 năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu;

Căn cứ theo khoản 8 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì thời điểm hàng cập cảng hoặc đến cửa khẩu được xác định như sau:

- Trường hợp phương tiện vận tải nhập cảnh khai hải quan điện tử, ngày hàng hóa đến cửa khẩu là ngày phương tiện vận tải đến cửa khẩu theo thông báo của hãng vận tải trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan

- Trường hợp phương tiện vận tải làm thủ tục hải quan nhập cảnh theo phương thức thủ công, ngày hàng hóa đến cửa khẩu là ngày cơ quan hải quan đóng dấu lên bản khai hàng hóa nhập khẩu tại cảng dỡ hàng trong hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh (đường biển, đường hàng không, đường sắt) hoặc ngày ghi trên tờ khai phương tiện vận tải qua cửa khẩu hoặc sổ theo dõi phương tiện vận tải (đường sông, đường bộ).

2. Về thủ tục hải quan:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan. Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan TP. Hà Nội để được hướng dẫn thủ tục theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Cục HQ TP. Hà Nội (để t/hiện);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn