Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15187/QLD-VP
V/v cung cấp dịch vụ chuyển phát công văn, thư, bưu kiện và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất, đăng ký, nhập khẩu,
kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm tại Việt Nam
(Sau đây gọi tắt là “Đơn vị”)

Thực hiện theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và Quyết định số 5398/QĐ-BYT ngày 30/11/2017 của Bộ Y tế về việc Kế hoạch thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg .

Cục Quản lý Dược đã triển khai các thủ tục theo quy định và lựa chọn đơn vị: Chi nhánh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Bưu điện thành phố Hà Nội về việc cung cấp dịch chuyển phát công văn, thư, bưu kiện và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Các Đơn vị có nhu cầu trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Cục Quản lý Dược đề nghị Đơn vị khai thông tin theo mẫu (biu mẫu kèm theo) tại bộ phận văn thư Cục hoặc gửi về bộ phận văn thư Cục Quản lý Dược.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc hoặc cần hướng dẫn, giải đáp cụ thể nội dung trên, đề nghị các Đơn vị liên hệ với Cục Quản lý Dược để được hướng dẫn (số điện thoại: 0243.7368491 - 0243.8464413).

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Vũ Tuấn Cường

 


PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬN KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(kèm theo công văn số 15187/QLD-VP ngày 04/9/2019)

Stt

Tên công ty

Địa chỉ công ty

Người liên hệ - Số điện thoại

Mã hồ sơ

Nhận KQ giải quyết TTHC

Chuyển phát thường

Chuyển phát nhanh

Nhận trực tiếp

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5