Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1517/LĐTBXH-QHLĐTL
V/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, áp dụng từ 01 tháng 01 năm 2020. Để có căn cứ nghiên cứu đề xuất với Chính phủ về phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trong thời gian tới theo quy định tại Điều 91 của Bộ luật Lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát tình hình triển khai thực hiện mức lương tối thiểu trên địa bàn; đánh giá khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác trong việc áp dụng mức lương tối thiểu và trả lương cho người lao động, đặc biệt trong bối cảnh diễn ra dịch bệnh Covid-19.

2. Rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu, nhất là các đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp lại (đổi tên, thành lập mới, nhập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính) theo các Nghị quyết của Quốc hội hoặc thuộc diện sắp xếp trong năm 2022, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Đối với trường hợp dự kiến đề nghị điều chỉnh phân vùng, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp trao đổi với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cấp tỉnh, các Hiệp hội nghề nghiệp, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp trên địa bàn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ý kiến gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 6 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Cục QHLĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh