Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1510/CT-TTHT
V/v địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Miền Tây
Địa chỉ: 139 Trần Hưng Đạo, P.An Phú, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
MST: 1801591638

Trả lời văn bản số 32-CV/2019/DXMT ngày 10/01/2020 của Công ty về thủ tục thuê cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài;

+ Tại Điều 2 quy định người nộp lệ phí môn bài:

“Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.”

 + Tại Điều 5 quy định khai, nộp lệ phí môn bài:

"...

b) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

..."

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ:

“Điều 11. Khai thuế giá trị gia tăng

Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

...

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

..."

Căn cứ công văn số 3200/TCT-KK ngày 12/8/2019 của Tổng cục Thuế về quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản,

Căn cứ các quy định nêu trên và trình bày, Công ty có mở địa điểm kinh doanh tại TP.HCM là đơn vị hạch toán phụ thuộc, không phát sinh doanh thu thì thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài của địa điểm kinh doanh cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh và thực hiện khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính Công ty.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. TT KT số 8;
- P. NVDTPC;
- Lưu: VT, TTHT (ndkhoa.5b).
99-1578/20

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình