Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/TXNK-QLN
V/v Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 954/SKHĐT-ĐKĐT ngày 07/02/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh về việc giải thể Công ty TNHH Global Advanced; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do trong công văn Sở không cung cấp mã số thuế của Công ty nên căn cứ Điều 138 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, để có cơ sở giải quyết kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh, Cục Thuế XNK đề nghị Sở bổ sung bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của Công ty TNHH Global Advanced.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn