Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/BXD-GĐ
V/v: Kiến nghị của ông Trần Mạnh Hùng - Ban Quản lý dự án Biên Hòa.

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 4305/VPCP-ĐMDN ngày 10/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc làm rõ các loại hồ sơ chủ đầu tư bắt buộc phải cung cấp để phục vụ việc kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng công trình đưa vào sử dụng theo kiến nghị của ông Trần Mạnh Hùng - Ban Quản lý dự án Biên Hòa;

Nội dung này đã được Bộ Xây dựng trả lời tại Văn bản số 08/BXD-GĐ ngày 20/4/2018 gửi Văn phòng Chính phủ. (Sao gửi kèm văn bản s 08/BXD-GĐ).

Bộ Xây dựng thông báo để Văn phòng Chính phủ được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VP; GĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Lâm