Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1472/KCB-QLCL&CĐT
V/v Chỉ đạo các SYT thực hiện nghiêm túc đánh giá CLBV

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Các bệnh viện trực thuộc trường Đại học.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hoan nghênh đại biểu các Sở Y tế và bệnh viện đã tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018. Nhiều lãnh đạo Sở Y tế và bệnh viện đã quan tâm tham dự đầy đủ với tổng số khoảng 800 người tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Sau hội nghị trên, các Sở Y tế đã triển khai công văn cho các đơn vị và gửi văn bản báo cáo thành phần đoàn và lịch đi kiểm tra, đánh giá. Tuy nhiên, một số Sở Y tế chưa thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, ví dụ như thành lập đoàn không có thành viên là người của phòng/tổ quản lý chất lượng bệnh viện, thành viên chủ yếu là lãnh đạo các đơn vị, đưa vào đoàn những người có ít kinh nghiệm trong quản lý chất lượng bệnh viện...

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá chất lượng bệnh viện nghiêm túc, kết quả phản ánh đúng thực chất để tiến tới công bố công khai chất lượng bệnh viện, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các Sở Y tế thực hiện các việc như sau:

1. Nghiên cứu đầy đủ Quyết định 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế và công văn số 1315/KCB-QLCL ngày 24/10/2018 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

2. Lựa chọn thành viên đoàn đầy đủ, đúng thành phần như văn bản hướng dẫn: có bác sỹ, điều dưỡng của bệnh viện; bảo đảm mỗi đoàn có 2 thư ký gồm lãnh đạo/chuyên viên phòng Nghiệp vụ Sở Y tế và lãnh đạo/nhân viên phòng/tổ quản lý chất lượng của bệnh viện trực thuộc. Trong trường hợp đoàn kiểm tra, đánh giá của Sở Y tế không có người thuộc phòng/tổ quản lý chất lượng bệnh viện, Sở Y tế cần có giải thích rõ ràng lý do không chọn.

3. Đưa mã đánh giá viên vào quyết định thành lập đoàn để Cục Quản lý Khám, chữa bệnh theo dõi, giám sát.

Trong trường hợp Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá không đúng thành phần hoặc không bảo đảm nhân lực có kinh nghiệm về quản lý chất lượng thì Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ phúc tra hoặc không công nhận kết quả kiểm tra, đánh giá của Sở Y tế trong năm 2018.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng thường trực Nguyễn Viết Tiến (để b/c);
- Cục QLYDCT (để p/h);
- Cổng TTĐT BYT, Tr. TTĐT Cục QLKCB;
- Lưu: VT, QLCL&CĐT.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê