Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1461/BYT-MT
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT ca Bộ Y tế

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 20/3/2020, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19) đã ban hành Quyết định số 1246/QĐ-BYT kèm theo Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả (sau đây viết là Hướng dẫn). Nội dung Hướng dẫn gửi kèm theo công văn này và được cập nhật tại web-site http://nCov.moh.gov.vn.

Căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19 hiện nay, tiếp theo văn bản số 1441/BYT-MT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

1. Triển khai áp dụng ưu tiên đối với người nước ngoài như: chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao,... thuộc đối tượng phải cách ly y tế tập trung.

2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và kịp thời thông tin, phản ánh các vướng mắc về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế).

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để b/cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VPB, Ttra Bộ, đơn vị trực thuộc Bộ (để thực hiện);
- Thành viên BCĐ PCDB COVID-19;
- Sở: Y tế 63 tỉnh/thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên