Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14524/BTC-NSNN
V/v kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP năm 2016

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Về đề nghị bản cấp kinh phí thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ tại Văn bản số 1967/UBND-NC ngày 08/7/2016 và Văn bản số 2493/UBND-NC ngày 22/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Trên cơ sở phương án thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu năm 2016 của Tỉnh và căn cứ chế độ quy định, Bộ Tài chính xác định kinh phí hỗ trợ cho 08 người nghỉ hưu trước tuổi năm 2016 là 540 triệu đồng, bằng số kinh phí địa phương đề nghị. Bộ Tài chính bổ sung cho ngân sách tỉnh Bắc Giang năm 2016 là 540 triệu đồng (100% dự toán kinh phí) để Tỉnh có nguồn triển khai thực hiện chi trả chế độ cho 08 cán bộ thuộc diện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi năm 2016 theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Đối với tiền lương và phụ cấp của 07 người nghỉ công tác chờ đủ tuổi để nghỉ hưu, đề nghị Tỉnh tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2016, ngân sách trung ương sẽ bổ sung cho ngân sách địa phương theo Văn bản số 12408/BTC-NSNN ngày 07/9/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ.

Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm thủ tục rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước số tiền 540 triệu đồng theo quy định tại Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Tỉnh có trách nhiệm quản lý, cấp phát, quyết toán số kinh phí trên theo đúng quy định hiện hành và tổng hợp kết quả thực hiện chính sách gửi Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.

Bộ Tài chính trả lời để Ủy ban ban dân tỉnh Bắc Giang biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang;
- Kho bạc Nhà nước Bắc Giang;
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải