Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1452/BXD-VP
V/v Đăng ký công trình thực hiện áp dụng BIM theo Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

 

Mô hình thông tin công trình (Building Information Model - BIM) ngày càng được quan tâm và được ứng dụng tại nhiều nước trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. BIM có khả năng giúp giải quyết các vấn đề lãng phí, năng suất thấp đang tồn tại phổ biến trong lĩnh vực xây dựng và được đánh giá là xu hướng công nghệ chủ đạo của ngành xây dựng.

Ngày 22/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2500/QĐ-TTg phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Theo đó có giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án; Các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm đề xuất gửi Bộ Xây dựng tổng hợp danh sách công trình áp dụng BIM: trong thiết kế, thi công, quản lý dự án cho các công trình xây dựng mới thuộc các loại khác nhau từ cấp I trở lên thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước và các nguồn vốn khác (trên cơ sở tự nguyện); trong công tác quản lý vận hành trong quá trình sử dụng cho công trình quan trọng, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp được đầu tư xây dựng bằng vốn nhà nước.

Để có cơ sở lập kế hoạch và triển khai hỗ trợ các công trình áp dụng BIM, Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư căn cứ các nội dung hướng dẫn tại Phụ lục 1 để đăng ký công trình áp dụng BIM theo như quy định tại Quyết định số 2500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Bộ Xây dựng để tổng hợp trước ngày 21/7/2017.

- Mẫu biểu đăng ký theo Phụ lục 2 kèm theo văn bản này.

- Địa chỉ gửi đăng ký: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo BIM, Bộ Xây dựng (Viện Kinh tế xây dựng, số 20, phố Thể Giao, phường Lê Đại Hành, thành phố Hà Nội)

Chi tiết liên lạc: điện thoại 024 39740265; Fax: 024 38215987 hoặc ông Tạ Ngọc Bình, điện thoại 0912 922 126, email: ngocbinh.ta@gmail.com.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Viện Kinh tế xây dựng (để thực hiện);
- Lưu: VT,VKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng

 

PHỤ LỤC 1

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN CÔNG TRÌNH THÍ ĐIỂM VÀ NỘI DUNG ÁP DỤNG BIM
(Kèm theo công văn số 1452/BXD-VP ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Xây dựng)

A. LỰA CHỌN CÔNG TRÌNH THÍ ĐIỂM

I. Đối với công trình đang triển khai đầu tư xây dựng mới:

1. Cấp công trình: cấp 1, theo quy định về phân cấp công trình xây dựng hiện hành.

2. Thời điểm bắt đầu thực hiện việc áp dụng BIM: Trong giai đoạn từ Quý III/2017 đến 2020.

3. Các công trình ưu tiên lựa chọn:

a. Loại công trình dân dụng: Nhà ở, trụ sở cơ quan, tòa nhà văn phòng, công trình văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao có hệ thống công nghệ, kỹ thuật phức tạp, nhà ga hàng không;

b. Loại công trình công nghiệp: Công trình nhiệt điện, thủy điện, đường dây và trạm biến áp, nhà máy sản xuất có dây chuyền công nghệ phức tạp;

c. Loại công trình giao thông: Công trình cầu, đường, hầm, bến cảng;

d. Loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hồ chứa nước, kênh, đập dâng, trạm bơm;

e. Loại công trình hạ tầng kỹ thuật: Công trình cấp, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, nhà để xe ô tô, hệ thống hào và tuy nen kỹ thuật, đường giao thông khu đô thị và khu công nghiệp.

II. Đối với công trình áp dụng trong giai đoạn quản lý vận hành

Công trình quan trọng, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp được đầu tư xây dựng bằng vốn nhà nước.

B. MỘT SỐ NỘI DUNG ÁP DỤNG BIM

* Đối với công trình đang triển khai đầu tư xây dựng mới, tham khảo nội dung áp dụng BIM tại Bảng 1.

Bảng 1. Nội dung áp dụng BIM cho công trình thực hiện đầu tư xây dựng mới.

STT

Nội dung áp dụng BIM

Nội dung áp dụng theo trình tự thực hiện đầu tư xây dựng

Chuẩn bị dự án

Thực hiện dự án

Khảo sát xây dựng

Thiết kế

Lựa chọn nhà thầu

Thi công

Hoàn công

1

Xây dựng mô hình hiện trạng khu vực công trường, dự án

X

X

 

X

X

 

2

Mô hình hóa thông tin công trình (3D)

X

X

X

X

X

X

3

Phối hợp đa bộ môn

 

 

X

 

X

 

4

Mô hình mô phỏng trình tự thi công

 

 

 

X

X

 

5

Bố trí mặt bằng thi công công trình

 

 

X

 

X

 

6

Quét laser

 

 

 

 

X

X

7

Mô hình hoàn công công trình

 

 

 

 

 

X

 

Các công việc khác

** Đối với công trình áp dụng trong giai đoạn quản lý vận hành, nội dung áp dụng BIM có thể bao gồm:

- Mô hình hóa thông tin công trình (3D);

- Mô hình hoàn công công trình;

- Nhập thông tin dữ liệu và xây dựng kế hoạch bảo trì công trình;

- Các công việc khác.

Mô tả công việc và sản phẩm của các nội dung áp dụng BIM nêu tại Bảng 2.

Bảng 2. Mô tả công việc và sản phẩm của các nội dung áp dụng BIM.

Nội dung áp dụng BIM

Mô tả công việc

Sản phẩm

Xây dựng mô hình hiện trạng khu vực công trường, dự án

Xây dựng mô hình BIM  của hiện trạng công trường/dự án

Phối cảnh khu vực dự án, mặt bằng bố trí hiện trạng công trường tại thời điểm xem xét, thể hiện được địa hình, địa vật, các điều kiện và cơ sở vật chất tại công trường

Mô hình hóa thông tin công trình (3D)

Chuyển đổi từ bản vẽ 2D sang mô hình BIM trong trường hợp chưa thực hiện thiết kế theo BIM

Mô hình BIM được dựng từ bản vẽ 2D đảm bảo được khả năng bóc tách được khối lượng công việc chủ yếu và nghiên cứu phương án thiết kế trong các giai đoạn, cung cấp các bản vẽ 2D cho các thành phần của công trình.

Phối hợp đa bộ môn

Xác định và giải quyết các xung đột thiết kế trước khi thi công. Cập nhật mô hình sau xử lý xung đột (nếu có yêu cầu)

Mô hình BIM đã được phối hợp các bộ môn thiết kế, bảng báo cáo xung đột của các bộ môn.

Mô hình mô phỏng trình tự thi công

Lên kế hoạch trình tự xây dựng trên cơ sở BIM

Bản tiến độ thi công, mô hình mô phỏng tiến trình thi công theo thời gian thực

Bố trí mặt bằng thi công công trình

Mô tả trực quan và xây dựng mô hình BIM cho hiện trạng công trường, dự kiến bố trí thiết bị, kho bãi, giao thông nội bộ công trường

Mô hình BIM bố trí mặt bằng thi công công trường tại thời điểm xem xét, thể hiện được các điều kiện, cơ sở vật chất tại công trường, phân bố giao thông nội bộ của công trường

Quét laser

Kiểm tra sai lệch thiết kế - thi công

Dữ liệu đám mây điểm, báo cáo so sánh giữa thiết kế ban đầu và hiện trạng thi công thực tế của dự án dựa trên công tác quét laser

Mô hình hoàn công công trình

Bàn giao mô hình hoàn công cho chủ đầu tư để quản lý cơ sở, trang thiết bị

Mô hình BIM hoàn công bao gồm thông tin về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại công trường (lịch sử lắp đặt, danh mục, thông số kỹ thuật..)

Nhập thông tin dữ liệu và xây dựng kế hoạch bảo trì công trình

Nhập thông tin dữ liệu phục vụ quản lý vận hành và xây dựng kế hoạch bảo trì công trình

Mô hình BIM phục vụ quản lý vận hành công trình và kế hoạch bảo trì

Các công việc khác

Theo yêu cầu cụ thể

Theo yêu cầu cụ thể

 

PHỤ LỤC 2

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH ÁP DỤNG BIM
(Kèm theo công văn số 1452/BXD-VP ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Xây dựng)

Cơ quan, đơn vị đăng ký: ……

Nơi nhận đăng ký: Bộ Xây dựng

 

BẢNG ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH ÁP DỤNG BIM

STT

Tên công trình

Chủ đầu tư/ Chủ sở hữu công trình

Nội dung áp dụng BIM

Giai đoạn áp dụng

Thời điểm triển khai áp dụng

Dự kiến đơn vị triển khai BIM (nếu có)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày….. tháng……. năm…..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Cột (2): Ghi rõ tên công trình kèm theo tên Dự án. 

- Cột (3): Ghi tên Chủ đầu tư trong trường hợp áp dụng BIM cho công trình đang triển khai đầu tư xây dựng mới; Ghi tên Chủ sở hữu, sử dụng trong trường hợp áp dụng BIM trong giai đoạn quản lý vận hành công trình.

- Cột (4): Ghi rõ các nội dung dự kiến áp dụng BIM, có thể tham khảo một số nội dung áp dụng BIM tại Phụ lục 1.

- Cột (5): Ghi rõ dự kiến giai đoạn áp dụng cho từng nội dung áp dụng BIM theo trình tự thực hiện dự án (lập dự án, thiết kế kỹ thuật, thi công, hoàn công,...).

- Cột (6): Ghi rõ thời điểm triển khai dự kiến cho từng nội dung áp dụng.