Hệ thống pháp luật

UBND TỈNH BẮC GIANG
BAN CHỈ ĐẠO PC DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1437/CV-BCĐ
V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Bắc Giang, ngày 25 tháng 07 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố.

Trước diễn biến phức tạp của trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở thành phố Đà Nẵng, Bộ Y tế xác định đây là trường hợp có khả năng nhiễm rất cao và cần triển khai ngay tất cả các biện pháp cần thiết trong phòng, chống dịch. Để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 tỉnh yêu cầu các cơ quan, Sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố triển khai một số nội dung sau đây:

1. Đối với các cán bộ, công chức, viên chức và toàn bộ người dân: Tạm dừng di chuyển đến thành phố Đà Nẵng với mục đích tham quan, du lịch, thăm thân, công tác và những công việc không cần thiết khác.

2. Đối với những người đang ở thành phố Đà Nẵng phải có các biện pháp tự bảo vệ, phòng chống lây nhiễm Covid-19; đối với những người từ Đà Nẵng về địa phương trong thời gian từ ngày 18/7/2020 trở lại, phải thực hiện khai báo y tế và tự cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà, khi có triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó thở... cần đến ngay cơ sở y tế khám và lấy xét nghiệm theo quy định về phòng chống dịch.

3. Chủ động theo dõi sát thông tin diễn biến tình hình dịch để có biện pháp phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Lưu: VT, NVY.
Bản điện tử:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (B/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (B/cáo);
- PCT Lê Ánh Dương (B/cáo);
- BCĐ PC Covid-19 tỉnh;
- Các cơ sở y tế trên địa bàn.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ
TRƯỞNG BAN
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Từ Quốc Hiệu

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1437/CV-BCĐ năm 2020 về tiếp tục triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bắc Giang ban hành

  • Số hiệu: 1437/CV-BCĐ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 25/07/2020
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang
  • Người ký: Từ Quốc Hiệu
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 25/07/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản