Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1435/BVHTTDL-VHCS
V/v báo cáo x lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dch bệnh COVID-19

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 2673/VPCP-KGVX ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả triển khai thực hiện và xử lý vi phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh như sau:

1. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác phòng, chống dịch xử lý vi phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Qua kiểm tra, theo dõi và báo cáo của các đơn vị, đến nay chưa có trường hợp vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các hành vi vi phạm về khai báo y tế (không khai báo, khai báo không trung thực); trốn cách ly, không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch; chống đối người thi hành công vụ phòng chống dịch; đưa tin sai không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội; tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng; sản xuất hàng giả, đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật, gian lận thương mại, gây bất ổn thị trường... Đối với các trường hợp nghi nhiễm (do đi từ vùng dịch về, tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm Covid-19, người nghi nhiễm...) đều thực hiện nghiêm túc việc cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

2. Để triển khai thực hiện việc xử phạt xi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 theo yêu cầu tại Công văn số 2673/VPCP-KGVX ngày 06/4/2020 của Văn phòng Chính phủ; ngày 10/4/2020, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 8/TTr-VHGĐ gửi Vụ Pháp chế- Bộ Y tế, đề nghị hướng dẫn về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế của Thanh tra ngành văn hóa, thể thao và du lịch đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 để Thanh tra ngành văn hóa, thể thao và du lịch triển khai thực hiện.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi Bộ Y tế tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KGVX - VP Chính phủ;
- Bộ trưởng (Để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Lưu VT, VHCS, BDC.10.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy