Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/TWPCTT
V/v thực hiện Thông tư số 85/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của BCĐ Trung ương về PCTT và BCH PCTT và TKCN các cấp

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố

Ngày 01/10/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 85/2020/TT-BTC (Thông tư) quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp (Ban Chỉ huy). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2020 (Toàn văn Thông tư được đăng tải tại địa chỉ: phongchongthientai.mard.gov.vn).

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai các bộ, ngành, Ban Chỉ huy các cấp tại địa phương:

1. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các đối tượng có liên quan nghiên cứu, phổ biến và tổ chức thực hiện Thông tư nêu trên.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và mức chi quy định tại Thông tư, lập dự toán năm 2021 và các năm tiếp theo trình cấp có thẩm quyền quyết định để đảm bảo kinh phí hoạt động.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để tổng hợp, đề xuất Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Vụ Tài chính - Bộ NN&PTNT;
- Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Văn phòng thường trực BCĐ;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Trần Quang Hoài