Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13970/TCHQ-TXNK
V/v triển khai thực hiện xử lý dữ liệu và khóa sổ kế toán thuế tự động trên hệ thống KTTTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Để triển khai thực hiện việc xử lý dữ liệu và khóa sổ tự động trên hệ thống KTTTT theo công văn số 10425/TCHQ-TXNK ngày 20/8/2014 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan thông báo và hướng dẫn như sau:

1. Về xử lý dữ liệu tự động:

- Từ ngày 24/11/2014, Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện xử lý dữ liệu tự động hàng ngày.

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thực hiện xử lý dữ liệu.

- Trường hợp có sai sót khi cập nhật thì xử lý như sau:

+ Nếu sai sót xảy ra trong ngày thì hiệu chỉnh thông tin và cập nhật vào hệ thống.

+ Các trường hợp sai sót khác thì lập chứng từ điều chỉnh và cập nhật vào hệ thống.

2. Về khóa sổ kế toán tự động

- Từ ngày 05/12/2014, Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện việc khóa sổ kế toán tự động vào ngày 05 hàng tháng. Trước thời điểm khóa sổ kế toán, hệ thống máy tính sẽ tự động xử lý lại dữ liệu từ ngày cuối cùng của tháng trước đến hết ngày 05.

- Trường hợp có chênh lệch giữa Kho bạc Nhà nước và cơ quan hải quan về số nộp ngân sách nhà nước trong kỳ kế toán (trong tháng đối chiếu), Chi cục Hải quan địa phương thực hiện lập bảng kê (theo mẫu đính kèm công văn). Trong đó:

+ Số tiền nộp NSNN mà KBNN đã hạch toán nhưng cơ quan hải quan chưa hạch toán thì ghi số dương (+).

+ Số tiền nộp NSNN mà cơ quan hải quan đã hạch toán nhưng KBNN chưa hạch toán thì ghi số âm (-),

+ Số tổng cộng sẽ là tổng số chênh lệch giữa Kho bạc Nhà nước và cơ quan hải quan về số nộp ngân sách nhà nước trong kỳ kế toán (trong tháng đối chiếu).

- Số chênh lệch trên bảng kê được hạch toán vào kỳ kế toán tháng sau (tháng tiếp theo của tháng điều chỉnh).

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Đơn vị Hải quan........

Mã đơn vị Hải quan..........

BẢNG KÊ CHÊNH LỆCH SỐ TIỀN NỘP KBNN GIỮA CƠ QUAN HẢI QUAN VÀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Tháng........năm.........

I. Bảng kê chênh lệch:

Đơn vị tính:........

TT

Số tờ khai

Ngày tờ khai

Thuế xuất khẩu

Thuế nhập khẩu

Thuế TTĐB

Thuế GTGT

Thuế BVMT

Thuế chống bán phá giá

Thu khác

A

B

1

2

3

4

5

6

7

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ:....................................................................................................

II. Thuyết minh chênh lệch:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

Ngày.... tháng.... năm....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 13970/TCHQ-TXNK năm 2014 thực hiện xử lý dữ liệu và khóa sổ kế toán thuế tự động trên hệ thống KTTTT do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 13970/TCHQ-TXNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 20/11/2014
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Dương Thái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/11/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản