Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1385/TCT-CS
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bệnh viện Bạch Mai;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 1151/CV-BVBM ngày 01/10/2018 và công văn số 1164/CV-BVBM ngày 02/10/2018 của Bệnh viện Bạch Mai, công văn số 55649/CT- TTHT ngày 09/08/2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động vay thuốc, dịch truyền, vật tư y tế của Bệnh viện Bạch Mai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 quy định về hợp đồng vay tài sản, hợp đồng mượn tài sản;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thời điểm xác định thuế GTGT;

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về giá tính thuế GTGT;

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sưng điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về nguyên tắc tập hóa đơn;

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn;

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Bệnh viện Bạch Mai ký hợp đồng vay thuốc, dịch truyền, vật tư y tế phù hợp với quy định của pháp luật để phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện thì Tổng cục Thuế thống nhất với quan điểm 1 của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu tại công văn số 55649/CT-TTHT ngày 09/08/2018, cụ thể: Nếu đến thời hạn trả thuốc, dịch truyền, vật tư y tế nhưng bệnh viện không có hàng hóa để hoàn trả bên cho vay và phải trả bằng tiền thì bên cho vay phải lập hóa đơn tính, nộp thuế GTGT theo đúng quy định. Thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm bên cho vay chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho bệnh viện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Bệnh viện Bạch Mai và Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, KK, DNL (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy