×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1382/BYT-MT
V/v quản lý, kiểm soát sử dụng khí N2O

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ Y tế nhận được văn bản số 492/BCA-C04 ngày 17/02/2020 của Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, kiểm soát khí N2O, trong đó đề cập đến việc lạm dụng khí N2O trong "bóng cười" gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

Để tăng cường quản lý, kiểm soát việc sử dụng khí N2O trong lĩnh vực y tế, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng khí N2O trong lĩnh vực y tế tại các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc (nếu có).

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Cục KCB;
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên