Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13796/QLD-GT
V/v thực hiện kê khai, kê khai lại giá thuốc

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược (Sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp)

Thực hiện quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, qua kết quả kiểm tra hậu kiểm việc thực hiện các quy định về quản lý giá thuốc tại một số doanh nghiệp,

Cục Quản lý Dược đề nghị các doanh nghiệp thực hiện như sau:

1. Kê khai, kê khai lại giá thuốc đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định. Trong đó, kê khai, kê khai lại giá thuốc nhập khẩu, kê khai giá thuốc sản xuất trong nước tại Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược); Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước tại địa phương nơi cơ sở có trụ sở sản xuất thuốc;

2. Kê khai đầy đủ các nội dung tại Bảng kê khai, kê khai lại giá thuốc (Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 04 - Phụ lục VII - Nghị định số 155/2018/NĐ-CP), Bảng thuyết minh về cơ cấu giá (Mẫu số 09, Mẫu số 10- Phụ lục VII - Nghị định số 54/2017/NĐ-CP), trong đó lưu ý cần cung cấp thông tin, tài liệu nêu tại mục II, mục III Bảng thuyết minh về cơ cấu giá;

3. Lưu trữ hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc đầy đủ, thống nhất với hồ sơ đã nộp tại cơ quan quản lý nhà nước.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c)
- Cục trưởng (để b/c);
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố;
- Hiệp hội DNDVN;
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, GT(V).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt