Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1375/VPCP-CN
V/v thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước về Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 10210/BGTVT-CQLXD ngày 28 tháng 10 năm 2020), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9053/BKHĐT-KCHTĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019), Bộ Tài chính (văn bản số 14317/BTC-QLN ngày 26 tháng 11 năm 2019), Bộ Xây dựng (văn bản số 2752/BXD-TTr ngày 20 tháng 11 năm 2019), Bộ Tư pháp (văn bản số 4537/BTP-PLDSKT ngày 15 tháng 11 năm 2019), Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (văn bản số 2204/UBQLV-CNHT ngày 31 tháng 12 năm 2019), Kiểm toán Nhà nước (văn bản số 80/KTNN-TH ngày 20 tháng 01 năm 2020) về việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước đối với Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan tại các văn bản nêu trên, xử lý đề xuất của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và thực hiện việc quyết toán dự án hoàn thành theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- KTNN;
- Các bộ: KHĐT, TC, XD, TP;
- UB QLVNN tại doanh nghiệp;
- TCty Đường sắt VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2). y

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục