Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1374/BXD-HĐXD
V/v ý kiến đối với việc áp dụng tiêu chuẩn đã được phê duyệt cho dự án

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1692/BGTVT-KHCN ngày 02/3/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc áp dụng tiêu chuẩn đã được phê duyệt cho dự án theo kiến nghị của Liên danh nhà thầu Sumitomo - CIENCO 6 tại công văn số UMRTL1-CP2-0000-000-AUT-00816 ngày 22/02/2021. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng cần tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng năm 2014; việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trường hợp nội dung của một số tiêu chuẩn (gọi là tiêu chuẩn gốc) trong Danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho dự án đã được phê duyệt có sử dụng và viện dẫn các tiêu chuẩn khác (gọi là tiêu chuẩn viện dẫn) thì nhà thầu được phép áp dụng các nội dung được viện dẫn trong tiêu chuẩn viện dẫn.

Trường hợp nhà thầu áp dụng các nội dung khác của tiêu chuẩn viện dẫn không thuộc nội dung viện dẫn của tiêu chuẩn gốc thì việc áp dụng phải được người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tổng hợp và hướng dẫn Liên danh nhà thầu thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr.
Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT
, HĐXDĐTB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Dưỡng