Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THU
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13659/CTHN-VP
V/v thực hiện công điện tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Văn phòng; Các Phòng thuộc Cục Thuế;
- Các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã và khu vực.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại công điện số 03/CĐ-CT ngày 27/04/2021 về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Cục Thuế yêu cầu Văn phòng, các Phòng/Chi cục Thuế tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm Công điện số 5411/CĐ-TTg ngày 23/04/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid 19; Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 của Văn phòng chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid 19, Văn bản s 1343/BVHTTDL-VHCS ngày 26/4/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, văn bản số 112-CV/TU ngày 27/4/2021 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn Thành phố (photo gửi kèm theo).

2. Tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, gắn trách nhiệm người đng đầu với việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

3. Tuyên truyền, vận động CBCC, người lao động nâng cao tinh thần chủ động trong việc phòng, chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” của Bộ Y tế, nhất là thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bằng mã QR Code theo hướng dẫn của Bộ Y tế và văn bản số 6538/CTHN-VP ngày 04/3/2021 của Cục thuế Hà Nội.

Trường hợp phát hiện ca bệnh phải phối hợp với chính quyền và cơ sở y tế tại địa phương, áp dụng ngay các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly; không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

3. Tiếp tục hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động, hội nghị đông người khi chưa cn thiết; trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định.

4. Các đơn vị rà soát và yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị mình khi trở lại Thành phố sau kỳ nghỉ lễ phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện khai báo y tế, không trung thực trong khai báo y tế; Đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông người không cần thiết.

5. Các đồng chí trưởng đơn vị có trách nhiệm triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị: Thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch; cập nhật, nắm bắt thông tin liên quan đến đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố cũng như cả nước để có phương án phòng, chống dịch bệnh phù hợp, hiệu quả tại đơn vị.

Các đồng chí trưởng phòng, Chi cục trưởng chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh trong phạm vi quản lý.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Văn phòng, các Phòng/Chi cục Thuế biết và nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Đ/c Cục trưởng (để báo cáo)
- Các đ/c Phó Cục trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu VT, VPM.H
à (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hổ