Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1359/VKCTC-V8
V/v thực hiện nhiệm vụ kiểm sát tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 16) và Thông báo số 248/TB-VKSTC ngày 31/03/2020 về chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là Thông báo). Để thực hiện Chỉ thị và Thông báo nêu trên, góp phần tích cực vào việc phòng, chống dịch bệnh; đồng thời duy trì các hoạt động kiểm soát định kỳ tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ (sau đây gọi tắt là Cơ sở giam giữ) theo quy định của pháp luật; Quy chế nghiệp vụ số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017; Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 và Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 18/6/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; đồng thời bảo đảm thực hiện các quy định về kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện; kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tại các đơn vị, địa phương theo quy định của BLHS, BLTTHS, Luật thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 8) yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động phối hợp với Cơ sở giam giữ để nắm và quản lý chặt chẽ tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù.

2. Đối với hoạt động kiểm sát tại các Cơ sở giam giữ: Yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 về cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc, theo đó trong thời điểm 15 ngày cách ly nêu trên, các hoạt động kiểm sát định kỳ 6 tháng đầu năm 2020 tại các Cơ sở giam giữ sẽ tạm dừng (các đơn vị đã ban hành quyết định kiểm sát trực tiếp thì ban hành văn bản thông báo hoãn).

Việc kiểm sát hàng ngày tại nhà tạm giữ, hàng tuần tại trại tạm giam, hàng tháng tại trạm giam có thể thực hiện hình thức trao đổi bằng công văn hoặc điện thoại… để nắm chắc tình hình chấp hành pháp luật và số lượng tăng, giảm người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân.

Hết thời gian 15 ngày cách ly nêu trên, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh và chỉ đạo về phòng chống dịch tiếp theo, Viện kiểm sát các cấp chủ động lực chọn phương thức kiểm sát cho phù hợp nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đồng thời bảo đảm thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

3. Đối với hoạt động trực tiếp kiểm sát đột xuất: Nếu xảy ra vụ, việc nghiêm trọng tại Cơ sở giam giữ thì vẫn tiến hành kiểm sát đột xuất theo quy định.

4. Đối với hoạt động kiểm sát việc xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện; kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù: Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành án vào các kỳ xét tha tù trước hạn có điều kiện hoặc kỳ giảm thời hạn chấp hành án phạt tù dịp 30/4 hàng năm.

5. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 331/VKSTC-V8 ngày 04/2/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 8) trong việc kiểm sát, phối hợp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra. Nếu xảy ra dịch bệnh tại Cơ sở giam giữ, Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền báo cáo gấp (bản Fax hoặc điện thoại) về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 8) để phối hợp chỉ đạo giải quyết.

Khi phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm sát phải quán triệt thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đề nghị các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 8) theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);
- Đ/c Trần Công Phàn, PVT VKSNDTC (để b/c);
- Đ/c Cục trưởng Cục C10, Cục C11-BCA (để phối hợp);
- VP VKSNDTC (Phòng tổng hợp);
- Lưu: VT, V8.

TL. VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
Lương Minh Thống