Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1354/BTC-TCNH
V/v hướng dẫn nghĩa vụ, quyền lợi và tiêu chí đánh giá thành viên đấu thầu TPCP năm 2014

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: …………………………………………………………………..

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 về phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3152/QĐ-BTC ngày 18/12/2013 công bố danh sách thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2014. Thực hiện quy định tại Điều 10 và Điều 13 Thông tư số 17/2012/TT-BTC nêu trên, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về những quy định về quyền lợi, nghĩa vụ và các tiêu chí đánh giá xếp hạng thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2014 (sau đây viết tắt là “thành viên đấu thầu”) để thực hiện đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2014 như sau:

1. Về quyền lợi và nghĩa vụ tham gia các phiên đấu thầu trái phiếu

1.1. Về quyền lợi của thành viên đấu thầu

Các thành viên đấu thầu có quyền lợi theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

1.2. Về nghĩa vụ của thành viên đấu thầu

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể một số nghĩa vụ của các thành viên đấu thầu quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 17/2012/TT-BTC như sau:

a. Về nghĩa vụ tham gia tại các phiên đấu thầu

Thành viên đấu thầu có nghĩa vụ tham gia đấu thầu trái phiếu kho bạc và tín phiếu kho bạc do Kho bạc nhà nước (KBNN) tổ chức tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Ngân hàng nhà nước theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 17/2012/TT-BTC. Trong trường hợp KBNN gọi và mở thầu đối với nhiều kỳ hạn trái phiếu trong cùng 01 phiên đấu thầu thì thành viên đấu thầu có nghĩa vụ tham gia dự thầu đối với ít nhất 01 loại kỳ hạn trong phiên đấu thầu đó.

b. Về nghĩa vụ tham gia đấu thầu với mức lãi suất hợp lý

Thành viên đấu thầu có nghĩa vụ tham gia đấu thầu với mức lãi suất hợp lý được xác định theo một trong hai căn cứ sau:

+ Trong trường hợp phiên đấu thầu trái phiếu có thành viên trúng thầu, lãi suất hợp lý là mức lãi suất bằng hoặc thấp hơn mức lãi suất trúng thầu trái phiếu/tín phiếu tại phiên phát hành cộng (+) biên độ 200 điểm cơ bản; hoặc

+ Trong trường hợp phiên đấu thầu trái phiếu không có thành viên trúng thầu, lãi suất hợp lý là mức lãi suất bằng hoặc thấp hơn mức lãi suất bình quân gia quyền của tất cả các mức lãi suất dự thầu tại phiên đấu thầu cộng (+) biên độ 200 điểm cơ bản.

c. Về nghĩa vụ khối lượng mua trái phiếu Chính phủ

Trong kỳ đánh giá (từ 1/11/2013 đến 31/10/2014), các công ty chứng khoán có nghĩa vụ mua tối thiểu 1.800 tỷ đồng, và các ngân hàng thương mại có nghĩa vụ mua tối thiểu là 3.500 tỷ đồng, bao gồm cả trái phiếu kho bạc phát hành qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và tín phiếu kho bạc phát hành qua Sở Giao dịch Ngân hàng nhà nước. Khối lượng tối thiểu nêu trên bao gồm cả trái phiếu kho bạc và tín phiếu kho bạc mua cho khách hàng.

d. Về nghĩa vụ thực hiện thanh toán tiền mua trái phiếu Chính phủ

Thành viên có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua trái phiếu kho bạc và tín phiếu kho bạc theo quy định tại Điều 30 Thông tư số 17/2012/TT-BTCĐiều 14 Thông tư liên tịch số 106/TTLT-BTC-NHNN.

e. Về nghĩa vụ yết giá chào mua/chào bán

Thành viên có nghĩa vụ thực hiện yết giá chào mua/chào bán trên hệ thống Đường cong lợi suất ít nhất 60% số phiên theo quy định tại Quyết định số 160/QĐ-UBCK ngày 15/3/2012 về việc ban hành Quy định chào mua, chào bán trên thị trường trái phiếu Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu có.

f. Về nghĩa vụ báo cáo

Thành viên có nghĩa vụ thực hiện báo cáo theo định kỳ quý và năm theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 17/2012/TT-BTC. Hàng tháng, thành viên nộp báo cáo tháng tới Sở GDCK Hà Nội (theo mẫu quy định của Sở GDCK Hà Nội), đồng thời gửi Bộ Tài chính. Các báo cáo có thể gửi tới Bộ Tài chính, đồng thời qua các địa chỉ email sau: (1) doanducthanh@mof.gov.vn; và (2) thitruongtaichinh-tcnh@mof.gov.vn.

1.3. Trường hợp thành viên đấu thầu không đáp ứng được các nghĩa vụ quy định tại Điểm 1.2 nêu trên, Bộ Tài chính sẽ loại bỏ tư cách thành viên đấu thầu theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 17/2012/TT-BTC.

2. Về việc đánh giá xếp hạng thành viên

- Căn cứ quy định tại Điều 13 Thông tư số 17/2012/TT-BTC, trong năm 2014, Bộ Tài chính tổ chức xếp hạng thành viên trên cơ sở các tiêu chí nêu tại Điểm 1.2 ở trên và theo các tiêu chí quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 17/2012/TT-BTC, cụ thể như sau:

Tiêu chí

Trọng số tính điểm trên tổng điểm

1. Tình hình tài chính doanh nghiệp

05%

- Quy mô vốn chủ sở hữu (quy mô vốn phân theo 02 nhóm tổ chức: Công ty chứng khoán và Ngân hàng thương mại) *

02%

- Kết quả kinh doanh (tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu) *

03%

2. Thị trường sơ cấp

60%

- Khối lượng dự thầu

15%

- Khối lượng trúng thầu

40%

- Mức độ hợp lý của lãi suất dự thầu như hướng dẫn tại điểm 1.2. (b) Công văn này

05%

3. Phân phối trái phiếu

05%

Khối lượng trái phiếu mua cho khách hàng tại các phiên phát hành sơ cấp (tỷ lệ giữa tổng khối lượng trái phiếu phân phối cho khách hàng trên tổng khối lượng trái phiếu trúng thầu)

05%

4. Thị trường thứ cấp

30%

- Tổng giá trị giao dịch

25%

- Số lượng giao dịch

05%

Tổng số

100%

Ghi chú: *Quy mô vốn chủ sở hữu và tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu xác định theo Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (đã được kiểm toán) của thành viên đấu thầu cho năm tài chính gần nhất so với thời điểm đánh giá xếp hạng.

- Trong năm 2014, việc đánh giá, xếp hạng thành viên đấu thầu nêu tại Điểm 2 Công văn này nhằm xác định nhóm các thành viên tích cực tham gia vào thị trường; chưa sử dụng để loại bỏ tư cách thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ. Bộ Tài chính công bố bảng xếp hạng thành viên đấu thầu theo đúng quy định tại Điều 13 Thông tư số 17/2012/TT-BTC để các thành viên đấu thầu kế hoạch tham gia tích cực hơn trên thị trường trái phiếu trong năm tiếp theo.

3. Công văn này thay thế Công văn số 854/QĐ-BTC ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính về thí điểm đánh giá thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2013.

Bộ Tài chính thông báo và đề nghị thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện. Năm 2014 là năm thứ hai thực hiện thí điểm đánh giá thành viên đấu thầu theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BTC. Do vậy, trường hợp có khó khăn, vướng mắc và thị trường có nhiều biến động, đề nghị thành viên đấu thầu kịp thời báo cáo cho Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ Pháp chế, Kho bạc nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Sở GD Ngân hàng nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam;
- Lưu VT, TCNH. (50b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Thị Thu Hiền

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1354/BTC-TCNH hướng dẫn nghĩa vụ, quyền lợi và tiêu chí đánh giá xếp hạng thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 1354/BTC-TCNH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 24/01/2014
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Phan Thị Thu Hiền
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 24/01/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản